ALGEMENE VOORWAARDEN

De webshop Pool-Center.be wordt uitgebaat door de Firma Pool-Center BVBA
Pool-Center heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen zonder enige voorafgaande waarschuwing.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pool-Center zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkopen van Pool-Center.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 De betaling van de factuur bepaalt welk bedrijf verantwoordelijk is voor de verkoop. Betalingen op een Belgische bankrekening, een Belgisch PayPalaccount of in cash worden behandeld door Pool-Center.

1.5 Pool-Center is niet verantwoordelijk voor aankopen via een van de servicecentra.

2. OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pool-Center. Pool-Center is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pool-Center dit mee binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. PRIJZEN / AANBIEDINGEN

4. RETOURZENDINGEN

4.1 Voor online bestellingen : Alle artikelen kan je binnen 7 dagen na ontvangst retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongebruikte en ongeschonden staat bij Pool-Center worden afgeleverd. Dit conform art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht (BE) of Wet Verkoop op Afstand (NL). Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Dit houdt in dat materialen, die getest zijn op een andere manier dan dat dit normalerwijze in de winkel zou gebeuren, niet worden teruggenomen. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

In elk geval is het noodzakelijk om de toestemming te krijgen van Pool-Center alvorens materialen te retourneren. Materialen worden geretourneerd aan het adres opgegeven door Pool-Center en met de documentatie die door Pool-Center wordt gevraagd. Dit kan ook het adres van de producent binnen Europa zijn, hetwelk zal worden meegedeeld. Vooraleer het artikel te retourneren dient u een retour-referentienummer aan te vragen. Dit retour-referentienummer dient duidelijk op en binnenin de verpakking vermeld te worden. De verzendkosten van de retour zijn ten laste van de klant.

4.2 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Pool-Center zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Pool-Center neemt in dit geval de verzendkosten voor de retour voor zijn rekening.

De terug te betalen retourkosten zullen in dat geval niet hoger zijn dan de kost indien Pool-Center het pakket retour haalt. In het geval van terughaling door Pool-Center, dient de klant zich te schikken naar de modaliteiten en timing aangegeven door Pool-Center.

Retourzendingen dienen aangevraagd te worden via de link “contact” op de website www.Pool-Center.be

4.3 In overeenkomst met de wettelijke bepalingen, bestaat er voor aankoop in onze winkel geen herroepingsrecht. In de regel worden geen verkochte goederen teruggebracht of omgeruild. Het staat ons vrij , om uitzonderingen toe te staan, en goederen in te ruilen tegen terugbetaling of het inruilen tegen een tegoedbon. Indien een tegoedbon wordt afgeleverd, zal de inruilperiode nooit langer dan 1 jaar bedragen. Gezien Pool-Center geen verplichting heeft goederen terug te nemen, is het aanbieden van een tegoedbon louter een daad van “goodwill” van Pool-Center, en heeft de klant alle belang deze voucher/waardebon te aanvaarden.
In geval van een uitgeschreven geschenk- of cadeaubon zal – om boekhoudkundige redenen – de inruilperiode nooit langer zijn dan 1 jaar.

5. BETALINGEN

5.1 Betaling dient in principe te geschieden voor levering of ten laatste bij levering. Wanneer een product nog niet volledig betaald is en reeds in gebruik genomen werd door de klant kan dit beschouwd worden als diefstal en behoud Pool-Center het recht een schadeclaim te eisen van 20% bovenop de verkoopprijs. Indien de producten worden afgehaald bij Pool-Center of onder Rembours worden opgestuurd, zal een voorschot van 50% afgesproken worden. Bij levering door Pool-Center onder Rembours wordt alleen een cash betaling aanvaard.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Pool-Center bent u een bedrag van € 25 aan administratiekosten verschuldigd. Wanneer Pool-Center zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Die kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag, onverminderd de bevoegdheid van Pool-Center om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pool-Center gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. LEVERINGEN

6.1 De door Pool-Center opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De wettelijk levertijd van 1 maand voor standaard producten (exclusief maatwerk) dient als leidraad om het begrip ‘redelijkerwijs’ te interpreteren.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip kort nadat de producten klaar zijn voor verzending.

6.3 Levering gebeurt op het adres, opgegeven tijdens de bestelling. Wij kunnen niet garanderen dat aanpassingen aan het leveradres die achteraf gebeuren, ook correct door de vervoerders wordt toegepast. Aangepaste leveradressen kunnen in geen beding aanleiding geven tot schadeclaims.

De klant is verplicht bij levering zijn medewerking te geven aan het transportproces en/of de transporteur, zodat de levering vlot kan gebeuren.  Dit houdt in : melden van alternatieve datum, adres … via de website van de transportfirma, helpen bij laden/lossen indien nodig, aanwezigheid tijdens de dag van levering of ophaling ,pick-up van het pakket in geval de transportfirma dit in een nabij ophaalpunt heeft geleverd etc. . Kosten die gepaard gaan met het niet verlenen van de nodige medewerking, kunnen aan de klant worden doorgerekend.

Als de levering niet kan gebeuren op het opgegeven adres, is het mogelijk dat het pakket in een parcel-shop in de nabijheid wordt afgeleverd. De klant zal dit pakket tijdig in de opgegeven parcel-shop ophalen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pool-Center verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. TRANSPORTSCHADE

Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product in onomkeerbaar.

Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur schriftelijk gemeld te worden. De verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld. In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.

Voor volgende artikels raden wij u aan deze op te halen in een ophaal- en servicecentrum. Er wordt nooit transportschade vergoed voor UV-lampen en kwartsbuizen.

Transportschade dient gemeld te worden via de link “contact” op de website www.Pool-Center.be

9. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN BEWIJS

9.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Pool-Center (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Pool-Center niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Pool-Center.

9.2 De administratie van Pool-Center geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. OVERMACHT

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pool-Center in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pool-Center gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Pool-Center kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. GARANTIE

11.1 Pool-Center volgt de Europese garantieregeling. Dit betekent 6 maand garantie op productiefouten, gevolgd door 1.5 jaar extra garantie op productiefouten indien de klant kan aantonen dat de productiefout bestond op het ogenblik van de aankoop. U kan slechts gebruik maken van de garantieregeling wanneer u eigenaar bent van de aangekochte goederen of maw wanneer u de volledige aankoopsom voldaan heeft. Materialen waarvan de klant vermoedt een garantieclaim te kunnen eisen, worden nagekeken / geëvalueerd vooraleer er omruiling, reparatie of terugbetaling gebeurd. Deze evaluatie kan niet steeds onmiddellijk bij binnenlevering gebeuren.In geval de garantieclaim geldig is, wordt het materiaal kosteloos gerepareer of vervangen. Volgens de garantiewet, heeft de verkoper heeft het recht te bepalen of een product gerepareerd of vervangen wordt.

11.2 Alle garantiegevallen zijn ‘Carry-in’ of ‘Pick-up’ op het adres waar de goederen werden aangekocht.

Voor online bestellingen, is het inlever- of Pick-up adres : 
Pool-Center
Gentsesteenweg 274a
B-9420 Erpe-Mere
België

OF een adres van de producent binnen Europa hetwelk zal worden meegedeeld. Schade aan het product door slecht inpakken van het materiaal in het transport van de klant naar Pool-Center of de leverancier wordt doorgerekend aan de klant. Indien de garantieclaim onterecht blijkt, kan het materiaal ofwel geretourneerd worden na betaling van verzend- en evaluatiekosten, ofwel tegen betaling gerepareerd worden. Betalingscondities zijn zoals hierboven beschreven.

11.3 Vallen niet onder garantie: onderdelen van robots en pompen onderhevig aan slijtage (rupsbanden, kogellagers, ,…), schade door verkeerd gebruik of verkeerde installatie, etc.

Schade voortvloeiend uit een garantieprobleem (verlies van water, installatiekost, tijdsverlies, etc.) wordt niet vergoed door Pool-Center. In geval van een garantieclaim met opblaasbare materialen, moet de klant het bewijs van het lek doorsturen via een foto (eventueel zeepbubbels met water en zeep maken). Er worden geen terugzendingen van opblaasbare materialen aanvaard.

11.4 In geval niet goed functionerend materiaal werd geleverd, heeft de verkoper het recht om het materiaal te repareren, te vervangen of terug te betalen. Het is de keuze van Pool-Center voor welk van deze mogelijkheden wordt gekozen.

11.5 Schade aan zwembadtoestellen zoals pompen, inverters, zandfliters, automatische dosering, stuurkasten, afdekkingen ten gevolge van geen correct gebruik / onderhoud of geen correcte waterbehandeling komt de garantie te vervallen.

12. ZWEMBAD INSTALLATIES

12.1. Leveringstermijnen zijn afhankelijk van de omstandigheden en worden zodoende slechts opgegeven bij benadering doch zonder de minste verbintenis. Overschrijden der vooropgestelde termijnen, machtigt de klant niet de bestelling te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen.

12.2. De klant vrijwaart ons voor iedere daad van hemzelf of van derden waaruit voor ons oponthoud voorkomt. Eventueel aldus verloren uren zullen door ons bijgefactureerd worden, als supplement op de overeengekomen prijs.

12.3. De goederen blijven onze eigendom tot zij volledig zijn betaald. De koper is gehouden de nog niet volledig betaalde goederen op ons eerste verzoek terug te geven en mag deze dan ook onder geen enkele vorm vervreemden noch verpanden. Tijdens de werken liggen zij op de werf onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

12.4. Bij aanvang der werken gaan wij ervan uit dat de koper in het bezit is van alle nodige documenten inzake bouwtoelating. De klant neemt zelf de verantwoordelijkheid op voor de werken welke hij laat uitvoeren zonder in het bezit te zijn van een geldige bouwtoelating, zodoende dat in voornoemd geval en/of in overtreding met om het even welke overheidsbepaling, de klant erkent ons te zullen vrijwaren voor alle kosten en/of boetes die daaruit hoe dan ook zullen voortkomen.

12.5. Eventuele klachten dienen bekend gemaakt te worden bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering en/of plaatsing. Nadien zullen zij niet meer in aanmerking kunnen komen en zal het geleverde onherroepelijk aanvaard zijn door de koper. Een ingediende klacht machtigt de koper niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.

12.6. Schade aan toestellen en afwerkingen van een zwembad door geen correct gebruik of onderhoud ervan, eveneens door geen correcte waterbehandeling vallen niet onder garantie of verantwoordelijkheid van Pool-Center.

12.7. Alle openstaande facturen worden vanaf hun vervaldatum van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, verhoogd met intresten à 1,5 % per maand.

12.8. Bij wanbetaling zal een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 15 % op de hoofdsom verschuldigd zijn. Wij behouden ons evenwel het recht voor eventuele hogere schade te bewijzen.

13. ZICHTTERMIJN

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de koper een herroepingrecht waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Volgens de garantiewet moet de klant op ondubbelzinnige manier binnen de 14 dagen na aankoop, duidelijk maken hij/zij het herroepingsricht wil inroepen. Door bij voorbeeld eerst te vermelden dat een product niet werkt en een omruiling te vragen, verliest de klant het recht op herroeping. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in geval van op maat gemaakte artikelen zoals infraroodcabines, bubbelzeilen, winterzeilen, liners, automatische zwembadafdekkingen, etc. In geval van herroepingsrecht gebeurt de terugbetaling op dezelfde manier als de betaling werd uitgevoerd.

14. GDPR – BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

In overeenstemming met de GDPR regelgeving dient u actief toestemming om Pool-Center  toelating te geven uw persoonlijke gegevens te bewaren en te gebruiken voor  facturatie, verzending, en persoonlijke contactname via brief of telefoon. Het emailadres zal worden gebruikt om u op de hoogte te houden van de vooruitgang van uw bestelling, verzending mailings / promoties en/of tevredenheidsenquetes. Uw adresgegevens kunnen worden gebruikt om te bestuderen waar onze klanten zich bevinden. Voor legale reden worden de gegevens 10 jaar bewaard.

Als klant heeft u het recht te vragen om de gegevens die niet wegens legale reden bijgehouden moeten worden, te laten vernietigen. U kan eveneens inzage en/of correctie  en/of beperking van de draagwijdte van uw data vragen. U kan zich verzetten tegen het gebruik en verwerken van uw persoonsgegevens.Dit kan door een email met te sturen aan info@pool-center.be. Pool-Center zal de data binnen de maand verstrekken / aanpassen.
Door het vakje aan te vinken bevestigd u eveneens dat u ouder bent dan 16 jaar.

15. DIVERSEN

15.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pool-Center in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Pool-Center vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Foto’s zijn informatief en geven een beeld over de karakteristieken van onze producten.

15.3 Pool-Center is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

15.4 In geval extra administratieve handelingen gevraagd wordt aan Pool-Center zoals het hermaken van een factuur, wijzigingen aanbrengen aan facturatiegegevens , aanmaken van een proformafactuur, etc … mogen hiervoor administratieve kosten aangerekend worden. Deze bedragen minstens 25 euro.

16. GESCHILLEN – CLAIMS – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Geschillen en claims dienen geïnitieerd te worden via de link “contact” op www.Pool-Center.be 

16.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

16.3 Voor geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan een poging ondernomen worden om deze via het  ODR-platform op te lossen : http://ec.europa.eu/odr/

16.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België aan de handelsrechtbank van Dendermonde.

 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via email.

17. HERROEPINGSRECHT

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de koper een herroepingrecht waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De klant moet op ondubbelzinnige manier binnen de 14 dagen na aankoop, duidelijk maken hij/zij het herroepingsricht wil inroepen. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in geval van op maat gemaakte artikelen zoals bubbelzeilen, winterzeilen, liners, automatische zwembadafdekkingen, etc. In geval van herroepingsrecht gebeurt de terugbetaling op dezelfde manier als de betaling werd uitgevoerd.

Gebruik maken van het herroepingsrecht?
Hiervoor gebruikt u het formulier op deze pagina.

18. PRIVACY

Ons privacy beleid volgt de regels opgelegd door de privacy comissie, de Autoriteit Persoonsgegevens en de GDPR. Door deze regels te volgen, verzekeren wij dat uw privacy gerespecteerd wordt.

Persoonsgegevens
Pool-Center en bedrijven die met hen samenwerken gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een vraag, een bestelling, of informatie die we met u willen delen. 
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor interne analyse (zoals de geografische ligging van onze klanten).

Uw gegevens worden niet gedeeld met bedrijven buiten het Pool-Center – netwerk.

Grondslag van de verwerking
Pool-Center zal uw gegevenspas verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de klant.

Beveiliging persoonsgegevens
Pool-Center heeft passende technische en organisatorische maatregelen te genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult bewaard in databases die beveiligd zijn met een of meerdere paswoorden.
Bedrijven die met ons samenwerken en toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens (boekhoudkantoren, informatici …) , hebben een overeenkomst getekend, waarin zij op hun beurt, integer met de klantengegevens om te springen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Pool-Center en de firma’s in haar netwerk, bewaren uw facturatiegegevens gedurende 10 jaar. Dit is een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens.Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kan ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, uw gegevens te verwijderen voor interne analyse, of uw gegevens te verwijderen voor marketing  / informatiedoeleinden.
Wij zullen hierop ingaan voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Dit kan via mail aan info@pool-center.be